Novosti

Reciklažno dvorište

Komunalije d.o.o. Čazma završile su gradnju reciklažnog dvorišta u produžetku dvorišta tvrtke. Gradnja je financirana sredstvima Grada Čazme i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 20 : 80 posto . Reciklažno dvorište će početi sa radom početkom 2017. godine. Reciklažno dvorište će omogućiti građanima koji plaćaju odvoz komunalnog otpada da besplatno odlože ostale vrste otpada koji mogu nastati u domačinstvu , a koje se ne bacaju u komunalni otpad  , na primjer električne uređaje , građevinski otpad , staklo itd.. Do sada su Komunalije  omogućavale građanima odlaganje tih vrsta otpada na privremenom reciklažnom dvorištu na ulazu u dvorište Komunalija.