Zakoni

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18

Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14

Uredba o održavanju zgrada NN 64/1997

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17

Zakon o grobljima NN 19/98, 50/12, 89/17

Zakon o tržištu plina NN 18/18